Legalizacije

Legal Head

Troškovi legalizacije ovise o veličini zgrade koja se legalizira, a troškove načelno možemo podijelitu u dvije skupine:

BRUTO POVRŠINA
Bruto površina zgrade (m2) je polazni podatak u određivanju kategorije u koju spada vaša zgrada, a o čemu ovisi obim izrade potrebne tehničke dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za legalizaciju vaše zgrade.

OBUJAM ZGRADE
Obujam (volumen) zgrade (m3) je polazni podatak za izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, te komunalnog i vodnog doprinosa.

GEODETSKA SNIMKA
Izrađuje se ukoliko zgrada nije u cijelosti evidentirana u katastru. Cijena: od 2.500 do 3.500 Kuna +PDV ovisno o veličini zgrade, a ista ovisi i o stanju na tržištu (ponuda i potražnja).

SNIMKA IZVEDENOG STANJA I ARHITEKTONSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA
Cijena izrade ovisi o kvadraturi odnosno kategoriji zgrade (vidi "Potrebna dokumentacija"), a cijena se kreće od 25 Kuna na više + PDV. Veća kvadratura obično nosi manju cijenu po kvadratu, a cijena ovisi i o stanju na tržištu (ponuda i potražnja).

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade plaća se prije izdavanja Rješenja o izvedenom stanju. Izračun visine naknade radi nadležno upravno tijelo koje izdaje Rješenje o izvedenom stanju. Plaća se po obujmu (m3) nezakonito izgrađene zgrade odnosno njenog nekonito izgrađenog dijela. Visina naknade ovisi o obujmu, lokaciji i namjeni zgrade. Minimalni iznos po jednoj zgradi je 500 Kuna. Iznos naknade za jednu pomoćnu zgradu je fiksan i iznosi 500 Kuna. Za jednokratno plaćanje odobrava se popust od 25 %. Obročno plaćanje moguće je na rok do 5 godina, ali iznos cjelokupne naknade mora biti veći od 1.500 Kuna. Prva rata iznosi 5% cjelokupna naknade, ali ne manje od 1.000 Kuna. Minimalni iznos preostaliih rata je 300 Kuna na koje se obračunavanju kamate.

KOMUNALNI DOPRINOS
Komunalni doprinos se plaća nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju. Izračun visine doprinosa radi tijelo nadležno za obračun komunalnog doprinosa. Plaća se po obujmu (m3) nezakonito izgrađene zgrade odnosno njenog nekonito izgrađenog dijela. Visina doprinosa ovisi o obujmu, zoni gradnje i namjeni zgrade. Iznos komunalnog doprinosa samostalno određuju jedinice lokalne samouprave koje u svojim službenim glasilima osim zona i cijena komunalnog doprinosa propisuju i načine plaćanja, te moguće popuste bilo za plaćanje u jednom obroku, bilo prema nekim drugim kriterijima. Obročno plaćanje u pravilu uključuje kamatu. Komunalni doprinos za pomoćnu zgradu se ne naplaćuje.

VODNI DOPRINOS
Vodni doprinos se plaća nakon dobijanja Rješenja o izvedenom stanju. Izračun visine doprinosa rade Hrvatske vode. Plaća se po obujmu (m3) nezakonito izgrađene zgrade odnosno njenog nekonito izgrađenog dijela. Visina doprinosa ovisi o obujmu, području gdje se predmetna zgrada nalazi i namjeni zgrade. Za jednokratno plaćanje nema popusta, dok se za obročno plaćanje obračunava kamata. Branitelji, invalidi, te članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata imaju određene popuste. Vodni doprinos za pomoćnu zgradu se ne naplaćuje.